پاورپوینت نايسرياها

پاورپوینت نايسرياها

پاورپوینت نايسرياها

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

قابل ویرایش 19 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها
خصوصیات کلی نایسریا ها

دیپلوکوک گرم منفی  شبیه دانه قهوه

اکسیداز مثبت

میکروآئروفیل و در حضور3-5 درصد CO2 رشد میکنند

غیر متحرک

بدون اسپور

از اکسیداسیون کربوهیدراتها اسید تولید میکنند

انواع پاتوژن سخت رشد هستند 

بجز نایسریا گنوره ومننژیتیدیس، بقیه گونه ها فلور نرمال دستگاه تنفس فوقانی و غیر بیماریزا هستند. اما از نظر تشخیص افتراقی اهمیت دارند

نايسريا گنوره عامل سوزاک

تشخیص سوزاك مردان:

رنگ آميزي گرم يا ساده از ترشحات مجرا وديدن ديپلوكوك داخل سلولي در سلولهاي نوتروفيل و منوسيت در زمينه لام

تشخیص در عفونت خانمها و يا عفونت آتيپيك مردان بيشتر از روش کشت استفاده می شود.

محیط کشت:

محیط تایر-مارتین (انتخابی) و شکولات آگار

برای رشد به CO2 و رطوبت نیاز دارد.

نمونه هاباید از خشکی و سرما محافظت شوند.

روی مکانکی رشد نمی کنند.

روشهاي DNA مثل PCR  هم در تشخیص آنها استفاده می شود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

نايسريا گنوره عامل سوزاک

محیط کشت

نايسريا گنوره

تشخيص نايسريا مننژيتيديس

آزمایش تشخیصی

كشت در محيط شكولات آگار

دیاگرام تشخیصی کوکسی های گرم منفی

پسودوموناس Pseudomonas 

تستهای تشخیصی سودوموناس

Vibrio species

LABORATORY DIAGNOSIS

 TCBS agar

Interpretation of results


اینجا هم مشاهده کنید