پاورپوینت آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه

پاورپوینت آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه

پاورپوینت آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 34 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

مهمترين اصول مديريت

برنامه ريزی

انتخاب يک راه از ميان راه ها و شقوق مختلف برای عمليات و عملکردهای آينده و تعيين راه های دست يافتن به اهداف و منابع مورد نظر

سازماندهی

ترکيب و بافتی که معلوم کند، چه فردی، چه کاری را بايد با چه روشی، و در چه زمانی و هماهنگی در ارتباط با چه کار ديگری انجام دهد و چه کسی مسؤول نتايج مورد انتظار است.

هماهنگی

فرايندی که ازطريق آن، هدفها و فعاليتهای گروه های کاری يک سازمان همسو شده تا اهداف کلی به نحو مطلوب تأمين شوند.

عمليات مربوط به دريافت و تفکيک نامه ها و ساير موارد حاوی اطلاعات

  • مسؤول دبيرخانه برای نامه های سفارشی پستی و یا نامه های سازمانها و شرکتها که توسط پيک يا نامه رسان آورده ميشود، رسيد می دهد.
  • نامه های خصوصی و شخصی، نبايد باز شوند و مستقيم برای گيرنده آن فرستاده ميشود.
  • نامه های محرمانه و مهر و موم شده، مسير خاص خود را طی می کنند.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

کليات سازمان و مديريت

هدف و وظايف اداره امور دفتری

روابط اداری

سيستم گردش نامه های اداری و نقش مسؤول دفتر

بايگانی

فراگرد تلفنی- نقش و وظايف مسؤول دفتر

عمليات اداری مسؤول دفتر

مديريت و برنامه ريزی استفاده از تلفن

جلسه

چند نکته مهم

مختصری از آيين نگارش


اینجا هم مشاهده کنید