پاورپوینت قفسه سینه

پاورپوینت قفسه سینه

پاورپوینت قفسه سینه

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 32 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

اندیکاسیونها

مشاهده متاستازها,توده های ریوی,ناف ریه(افتراق توده از عروق وگره لنفاوی),جنب(تومور,پلورال افیوژن,افتراق توده جنبی از انفارکت ریوی)

دیواره قفسه ریه: تعیین وشناخت گسترش تومور به استخوان,عضله,بافت نرم,حفره توراکس ,کانال نخاعی)

دیافراگم:ارزیابی آبسه های ساب واپی فرنیک,تایید هرنی دیافراگماتیک,توده های کلیوی وفوق کلیه

تایید ضایعات مشکوک مدیاستین(لنفادنوپاتی بیماران مشکوک به کارسینوم برونکوژنیک,لنفوم)

بررسی وسعت تهاجم برونکوژنیک کارسینوم به دیواره قفسه سینه,مدیاستین ,دیافراگم,متاستازهای خارج توراکس(کبد,آدرنال)

بکمک کنتراست بررسی آنوریسم ها ,پارگی آئورت وتفکیک عروق از توده های مدیاستین امکان پذیر است

CTروشی حساسی در تعیین متاستازهای ریوی وتعین staging تومور بررسیهای تعقیبی پس از جراحی ,رادیوتراپی وشیمی درمانی است

 CTدر افتراق ضایعات خوش خیم از ضایعات متاستاتیک(نودلهای ریوی ناشی از استئوژنیک سارکوما) مفید است.

HRCT دربررسی انتشار وگسترش بیماریهای ریوی(آسبستوزیس,سلیکوز وفیبروزهای ریوی) کارسینوم عروق لنفاوی وندولهای مشکوک کالسیفه مفید است

 

فهرست مطالب و اسلایدها

اندیکاسیونها

نحوه اجرا

                               CHEST, GENERAL

پلور ودیواره قفسه سینه

مدیاستین

 


اینجا هم مشاهده کنید