پاورپوینت آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازم

پاورپوینت آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازم

پاورپوینت آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازم

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:34 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

برنامه ريزی

انتخاب يک راه از ميان راه ها و شقوق مختلف برای عمليات و عملکردهای آينده و تعيين راه های دست يافتن به اهداف و منابع مورد نظر

سازماندهی

ترکيب و بافتی که معلوم کند، چه فردی، چه کاری را بايد با چه روشی، و در چه زمانی و هماهنگی در ارتباط با چه کار ديگری انجام دهد و چه کسی مسؤول نتايج مورد انتظار است.

هماهنگی

فرايندی که ازطريق آن، هدفها و فعاليتهای گروه های کاری يک سازمان همسو شده تا اهداف کلی به نحو مطلوب تأمين شوند.

رهبری

فراِيند اثرگذاری بر فعاليت های يک فرد يا يک گروه که در يک موقعيت معين در جهت دست يافتن به اهداف خاص، کوشش می کنند.

نظارت و کنترل

فرايندی که از طريق آن تطابق عملکرد واحد يا افراد با فعاليت های برنامه ريزی شده بررسی می گردد.

حالت گفتاری ( شفاهی )

◊ تشکيل جلسه اداری، همايش اداری، دستور شفاهی، گزارش شفاهی، مکالمات روزمره

حالت نوشتاری ( کتبی )

◊ نامه های اداری، صورتجلسه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آيين نامه ها، گزارشات کتبی

 خصوصيات: سنديت داشتن- قابليت حفظ و نگهداری نوشته- زبان مشترک ارتباطات جامعه

مراحل:

1- مرحله تهيه مکتوب و نوشته ( آيين نگارش مکاتبات اداری )

 2- مرحله گردش مکتوب و نوشته ( اداره امور دفتری )

 3- مرحله حفظ و نگهداری مکتوب و نوشته ( اصول بايگانی )

 

فهرست مطالب واسلایدها:

کليات سازمان و مديريت

هدف و وظايف اداره امور دفتری

روابط اداری

سيستم گردش نامه های اداری و نقش مسؤول دفتر

بايگانی

فراگرد تلفنی- نقش و وظايف مسؤول دفتر

عمليات اداری مسؤول دفتر

مديريت و برنامه ريزی استفاده از تلفن

جلسه

چند نکته مهم

مختصری از آيين نگارش


اینجا هم مشاهده کنید