پاورپوینت سیری در نظریات و جریانات فرهنگی

پاورپوینت سیری در نظریات و جریانات فرهنگی

پاورپوینت سیری در نظریات و جریانات فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 32 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

ضرورت توسعه فرهنگي

اهميت توسعه فرهنگي به ويژه در حال حاضر تا بدان پايه است که سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد (يونسکو) دهه پاياني سده ۲۰ ميلادي را به معرفي نمود و ۲۱ « دهه جهاني توسعه فرهنگي » عنوان ماه مه ميلادي ( ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ ) روز جهاني توسعه فرهنگي اعلام شده است.

ارائه تعريفي از فرهنگ (Culture) کار دشواري است. آلفرد کروبر و کلايد کلوکهون در سال 1950 توانستند شمار حيرت آوري از تعاريف فرهنگ را از منابع مردمي و دانشگاهي ارائه گردهم‌آورند. روند تغييرات معناي فرهنگ در زبان انگليسي چنين است:

پرورش حيوانات و به عمل آوردن محصولات زراعي/ آموزش انسانها/ مترادف ارزشي براي تمدن (اروپاييهاي بافرهنگ و آفريقاييهاي وحشي)/با ظهور رمانتيسيسم فرهنگ تنها براي سنجش رشد معنوي به کار رفت./سنت و زندگي روزمره.

کروبر و کلهوکهون تعاريف فرهنگ را در شش دسته منظم کردند: توصيفي (منطبق با محور سوم ويليام)، تاريخي(ميراثي از گذشته)، هنجاري (شيوه زندگي و ارزشها)، روانشناختي (حلّال مشکلات و براوردن نيازهاي عاطفي)، ساختاري (عناصر فرهنگ مانند تعريف تيلور) و ژنتيکي (فرهنگ کنش متقابل انسانها و تحولات بين نسلي).

اما از نظر اسميت امروز کاربرد فرهنگ حول مضامين زير است:

در مقابل چيزهاي مادي و فناورانه و امور داراي ساختار اجتماعي/ قلمروي امر فکري، معنوي و غيرمادي/ استقلال فرهنگ در مقابل قدرتهاي زيربنايي اقتصادي/ مفهومي از نظر ارزشي خنثي و بي‌طرف

نظريه‌ي فرهنگي از نگاه اسميت در سه حوزه اصلي مي‌گنجد:

محتوا: ابزارهايي براي درک ساختمان فرهنگ/ دلالتهاي اجتماعي: تاثير فرهنگ بر ساختار و زندگي اجتماعي/ کنش، عامليت و خويشتن: رابطه فرد و فرهنگ و راههايي که فرهنگ از طريق آن بر فرد تاثير مي‌نهد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

ضرورت توسعه فرهنگي

ماکس وبر:

پارسونز

نظريه سيستمها در دروه ميانهي زندگي پارسونز

نظريه سيستمهاي متاخر: مدل اجيل

مارکس غربی:

مکتب فرانکفورت

والتر بنيامين

تئودور آدرنو و ماکس هورکهايمر

يورگن هابرماس

اروينگ گافمن 1922-1882

دستاوردهاي گافمن:

مارس موس

خصلتهاي ساختارگرايي

کلود لوي اشتروس

چرخش مابعدساختارگرا

سه واگرايي ساختارگرايي و مابعدساختارگرايي

1- معرفت علمي، حقيقت و معرفتشناسي

2- قدرت

3- تاريخ

ميشل فوکو1984-1926

ژاک دريدا

تاثيرات دريدا بر نظريه فرهنگي:

کنش متقابل نمادين و روش

آنتوني گيدنز 1938

ريموند ويليامز و ريچارد هاگرت

مکتب بيرمنگام

مطالعات متني رسانههاي جمعي

 مطالعات خرده فرهنگها و فرهنگهاي طبقاتي

کندوکاو ايدئولوژيهاي سياسي

نظريههاي پسافرويدي درباره نفس و جامعه

ويژگيهاي نظريه متاخرتر روانکاوي

مکتب فرانکفورت

نظريه فرهنگي روانکاوانه پسا لاکاني

نظريه فرهنگي روانکاوانه پسامدرن

ژان بودريار

دانيل بل

نقادي نومارکسيستي از پسامدرن

اسکات لش: پسامدرنيسم به عنوان تفاوت زدايي

نظريه اجتماعي به عنوان اقدامي اخلاقي و سياسي

تحليل هويت و تفاوت

کارکردگرائي ساختاری:

نمادگرائي ساختاری:


اینجا هم مشاهده کنید